fbpx

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja. Tämä tietosuojaseloste on laadittu 15.10.2019 ja sitä on viimeksi päivitetty 13.3.2020.

REKISTERINPITÄJÄ
Game Cave Oy (Y: 3021258-1)
Pihatörmä 1 A 12
02240 Espoo

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:
Rami Oikarinen
rami(at)gamecave.fi
050 375 5244

REKISTERIN NIMI JA TIETOSISÄLTÖ
Game Cave Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri (”Asiakasrekisteri”).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE / MIKSI GAME CAVE KERÄÄ TIETOJASI?

Yleistä tietojen käsittelystä
Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat sekä asiakkaan eli rekisteröidyn oikeudet. Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus:

a) Sopimus-, asiakas- tai niihin rinnastettava muu suhde. Tässä kohdassa mainituista henkilöistä käytetään tässä selosteessa myöhemmin nimitystä ”Asiakas”.

 • Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on rekisterinpitäjän sopimus- tai asiakassuhde toimeksiantajan kanssa.
 • Rekisteriä käytetään lisäksi Game Cave Oy:n markkinointiin sekä tiedottamiseen.

b) Suostumukseen perustuva tietojen tallentaminen.

Sikäli kuin edellä sanottuihin lakeihin tai olosuhteisiin perustuva rekisteröintioikeus ylittyy tai mainittua muuta oikeusperustaa ei ole, pyydetään Asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen. Toimeksiantotietoja voidaan käyttää myös arviointi- ja muihin asiantuntijapalveluihin liittyviin sopimussuhteisiin.

Seuraamukset tietojen saamatta jäämisestä:

Mikäli rekisterinpitäjä ei saa kohdissa a) ja b) tarkoitettuja tietoja, ei asiakassuhdetta voida aloittaa tai jatkaa, taikka ryhtyä muuhun sopimukseen tai osallistua oikeustoimeen Asiakkaan kanssa.

Tietojen käyttötarkoitus:

Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • Laskutus, perintä ja asiakastapahtumien varmentaminen
 • Mainonnan kohdentaminen
 • Palveluita koskeva analysointi ja tilastointi
 • Asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta
 • Palveluihin liittyvien rekisterinpitäjän ja muiden toimeksiantoihin liittyvien henkilöiden ja tahojen oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen ja turvaaminen
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset

ASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Game Cave Oy käsittelee tietoja asiakassuhteen ylläpitämiseksi. Game Cave Oy käsittelee, tai voi käsitellä, seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Asiakkaan perustiedot, kuten koko nimi, sähköpostiosoite ja syntymäaika
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten Asiakkaalle tarjotut palvelut, niiden käyttämispäivä, sopimuksen tekopäivä ja tiedot
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut Asiakkaan itse antamat tiedot
 • Palvelujen muut tapahtumatiedot

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Toimeksiantopäiväkirjan tietoja säilytetään kolme (3) vuotta toimeksiannon päättymisestä. Muut henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Mikäli henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen on perustunut ainoastaan Asiakkaan suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän pyynnöstä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Asiakkaalta itseltään pelaajaprofiilin luomiseksi, rekisterinpitäjän palveluita muutoin käytettäessä tai muutoin suoraan Asiakkaalta, rekisterinpitäjän internetsivuston yhteydenottolomakkeilta sekä asiakastyytyväisyyskyselyistä ja arvonnoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös esim. kaupparekisteristä, verohallinnon tiedoista tai muista viranomaisrekistereistä sekä luottotietorekistereistä. Suostumukseen perustuvat tiedot kerätään suoraan Asiakkaalta tai hänen suostumuksellaan viranomaisen tai kolmannen tahon ylläpitämistä rekistereistä tai lähteistä

TIETOJEN LUOVUTUS / MIHIN VOIMME ANTAA TIETOJASI?
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiallisen yhteyden täyttyessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Game Cave Oy:n alihankkijoille, joiden kanssa yrityksellä on alihankintasopimus. Tietoja saatetaan siirtää lain sallimin tavoin myös Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esim. iCloudin, Google Driven tai Dropboxin
yhteydessä.

Yrityksen käyttämän goCircuit LLC:n GGLeap -ohjelman serverit ovat Yhdysvalloissa ja näin ollen kaikkien ohjelmaan rekisteröityjen käyttäjien tietoja säilytetään Yhdysvalloissa. Henkilötietojen siirto toteutetaan Euroopan komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen
mukaisesti. ggCircuit LLC:n tietosuojaselosteen löydät englanniksi tästä.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille myös asiakkaan erillisen kirjallisen suostumuksen nojalla. Rekisterinpitäjän tietohallinnon ulkoistamisen yhteydessä henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös rekisterinpitäjän alihankkijoiden toimesta, mutta tällöin vain rekisterinpitäjän lukuun. Alihankkijoita ovat asiakashallintajärjestelmä goCircuit LLC:n GGLeap, ggCircuit LLC:n tietosuojaseloste löytyy englanniksi tästä. Käytämme lisäksi Googlen palveluita, kuten Google Drive, Google Analytics ja Gmail. Googlen tietosuojakäytäntö löytyy tästä linkistä.

REKISTERIN SUOJAUS
Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on työsopimuslain (55/2001) ja/tai niitä täydentävien salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Siltä osin, kuin henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän lukuun tämän alihankkija, on rekisterinpitäjän ja alihankkijan välisillä sopimuksilla huolehdittu asianmukaisten suojatoimien järjestämisestä ja varmistettu, että henkilötietojen käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien,
salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

ASIAKKAAN OIKEUDET
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Asiakasrekisteriin. Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.

Rekisterinpitäjä toimittaa edellä mainitut tiedot Asiakkaalle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat itse toimittamansa asiakastiedot siirretyksi kolmannelle osapuolelle jäsennellysti ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisterinpitäjä säilyttää kuitenkin siirretyt tiedot tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä. Asiakkaalla on oikeus vastustaa häntä itseään koskevia tietojen käsittelyä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ja rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistä varten sekä rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä, sekä oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi, vaikka peruste tiedon käsittelylle muutoin olisikin.

Mikäli rekisterissä oleva tieto perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, on suostumus koska tahansa peruutettavissa ilmoittamalla tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle. Pyynnön perusteella poistetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole säilytettävä, tai voida säilyttää, lain
tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun perusteen nojalla.

Tarkastus-, oikaisu- tai muun pyynnön voi esittää ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tässä selosteessa mainituilla yhteystiedoilla. Asiakkaalla on oikeus saattaa asia Tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei noudata Asiakkaan oikaisu- tai muuta
pyyntöä.

PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO
Henkilötietojen käsittely saattaa sisältää profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa tietoja käyttämällä arvioidaan tiettyjä rekisteröidyn henkilökohtaisia ominaisuuksia. Rekisteröityjä profiloidaan, jotta heille voidaan helpommin kohdentaa heidän kiinnostuksen kohteitaan vastaavaa suoramarkkinointia ja muuta viestintää. Profilointi perustuu rekisteröityessä annettuun suostumukseen.

EVÄSTEET
Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä (cookies). Käyttämällä sivustojamme hyväksyt evästeiden käytön. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka tietokone, puhelin tai tabletti tallentaa verkkosivuston käyttäjän laitteelle. Evästetietojen hyödyntäminen edellyttää palvelussa uudelle käyttäjälle näytettävän evästeviestin mukaisesti sitä, että käyttäjä on hyväksynyt evästeet käyttämällä verkkopalveluamme. Evästeiden käyttäminen on yleinen
käytäntö useimmissa verkkosivustoissa. Käytämme evästeitä:

 • Verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen,
 • Henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen,
 • Olennaisen sisällön ja tiedon tarjoamiseen,
 • Verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseen, ja
 • Tilastotietojen keräämiseen verkkosivujemme käytöstä ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.

Voit tyhjentää evästeet käyttämäsi laitteen selaimen asetuksista. Tällöin tunniste, jolla sinusta kerätään tietoa, vaihtuu. Sinulla on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämäsi laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Mikäli päätät estää evästeet, et välttämättä voi täysin hyödyntää tarjoamiamme verkkopalveluja.

KÄYTTÄJÄSEURANTA
Verkkosivustoillamme käytetään Google Analytics -seurantaohjelmaa, jonka avulla saamme tietoa liikkeistäsi verkkosivustoillamme. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Käytämme Google Analyticsissä IP-osoitteiden salausta. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IPosoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.

OLEMME LIVENÄ
Offline

OSALLISTU ja voita UUSI SKODA OCTAVIA

VIIKONLOPUKSI KÄYTTÖÖSI. Lisäksi arvomme 10 pesulalahjakorttia
Lue: KILPAILU INFO

Congratulations!

Well Done,
You Did It!

Kiitos osallistumisesta ja onnea arvontaan <3